logotype
Dodatek za pomoč in postrežbo

Prosilci so lahko uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba drugega. Pravico imajo tudi  nepokretni zavarovanci, pri katerih je zmožnost premikanja zmanjšana za 70% ter slepi/slabovidni zavarovanci in slepi upokojenci.

Na predlog pristojnega (osebnega)  zdravnika se na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ( ZPIZ)  uvede postopek za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Zavarovancu izda mnenje pristojni izvedenec.

Zavarovanec ima tudi pravico do invalidnine za telesno okvaro, kot posledico bolezni. Na predlog pristojnega zdravnika se uvede postopek za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro. Pristojna komisija izda izvedensko mnenje, kjer je podana telesna okvara in posledica bolezni.

Povezava